Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.KRINTECH.PL

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-05-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu; artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Jagieła, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 621 06 .
Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)
Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania.
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno; ul. Żwirki i Wigury 6c
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 13 43 621 06
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna.


Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie, budynek przy ulicy Żwirki i Wigury 6c

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego dostępne są dwa wejścia od strony parkingu. Wejścia znajdują się na poziomie 0 (brak schodów).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajduje się Biuro Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, toaleta, natryski, pomieszczenie socjalne oraz lokale do wynajęcia. Na piętro prowadzi klatka schodowa gdzie znajdują się toalety, natryski, pomieszczenie socjalne oraz lokale do wynajęcia. Klatka schodowa nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma tablic informacyjnych o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego ‘KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego ‘KRINTECH” Sp. z o.o. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym ‘KRINTECH” Sp. z o.o. Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

W latach 2005-2021 w Inkubatorze działalność gospodarczą prowadziło 60 podmiotów gospodarczych.

Kontynuacja działalności gospodarczej przez beneficjentów po okresie inkubacji.

Według stanu na dzień 2021-12-31:

·         nadal prowadzona działalność gospodarcza                                          -  39 przedsiębiorców

·         nadal prowadzona działalność gosp. w zmienionej formie prawnej -  9 przedsiębiorców

·         zawieszenie działalności                                                                             - 4 przedsiębiorca

·         zakończona działalność gospodarcza                                                       - 8 przedsiębiorców

W latach 2005-2021 w Inkubatorze rozpoczęło działalność gospodarczą 32 przedsiębiorców.

 

Wybrane wskaźniki efektywności działalności Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego:

L.p.

Rok

Ilość

beneficjentów

Liczba

zatrudnionych w roku

RJP

Dotacja zł

Rocznie zł/RJP

Powierzchnia

 dostępna m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni m2

Efektywne wykorzystanie powierzchni %

Wynajmowana powierzchnia na koniec roku m2

1

2003

4

24

10,64

bd

bd

bd

159,39

bd

423,80

2

2004

8

65

39,18

bd

bd

bd

402,63

bd

1 536,70

3

2005

6

56

50,52

0,00

0,00

1 729,29

1 508,51

87,23%

1 452,00

4

2006

6

53

41,13

148 137,56

3 601,32

1 729,29

1 362,12

78,77%

1 270,25

5

2007

4

57

57,00

57 407,74

1 007,15

1 729,29

1 360,05

78,65%

1 360,05

6

2008

5

60

29,33

60 166,00

2 051,05

1 729,29

464,61

26,87%

365,65

7

2009

10

47

42,55

51 747,00

1 216,05

1 729,29

743,21

42,98%

769,36

8

2010

10

54

45,30

52 491,00

1 158,78

1 729,29

1 107,19

64,03%

1 218,57

9

2011

12

49

34,89

64 811,00

1 430,75

1 729,29

1 013,19

58,59%

1 191,31

10

2012

13

62

55,24

68 220,00

1 235,01

1 729,29

1 465,71

84,76%

1 295,11

11

2013

16

92

59,78

70 605,00

1 181,06

1 729,29

1 325,75

76,66%

1 030,60

12

2014

13

78

75,33

70 188,00

931,69

1 729,29

1 668,83

96,50%

1 696,81

13

2015

16

86

80,28

68 500,00

853,30

1 926,51

1 705,49

88,53%

1 909,21

14

2016

20

90

80,75

70 109,00

868,25

1 926,51

1 842,97

95,66%

1 934,06

15

2017

22

100

85,94

72 979,00

849,16

2 047,09

1 853,98

90,57%

1 751,68

16

2018

23

167

127,39

75 040,00

613,26

2 047,09

1 940,74

94,80%

1 970,11

 

 

 

Piętro budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c.

 

Parter budynku

 1. Genergy Sp. z o.o.: 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.19
 2. 3STU K. Adamski: 2.4; 2.5; 2.6; 2.3
 3. Pomieszczenie socjalne - 2.18
 4. Toalety - 2.20; 2.21; 2.22

 

 

Parter budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c
       
     
Parter budynku przy ul. Żwirki i Wigury 6c

 

 1. NGS Oil&Gas S.A. - pomieszczenia: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.24; 1.25; 1.31; 1.32
 2. DOMEL s.c. - pomieszczenie: 1.21
 3. DOMEL Biuro Handlowe J. Tomczyk - pomieszczenie: 1.22
 4. Kamil Ek - pomieszczenie: 1.26
 5. AVIMOIT Sp. z o.o. - pomieszczenie: 1.39
 6. AMESO D. Machowski - pomieszczenie: 1.38; 1.40
 7. VENTORI Ł. Orzechowski - pomieszczenie: 1.35; 1:36
 8.  WOLNE - pomieszczenie: 1.34
 9. GENERGY Sp. z o.o. Sp.k. - pomieszczenia: 1.17; 1.18; 1.19
 10. Pomieszczenie socjalne - 1,29
 11. Toalety - 1.23; 1.27
 12. Biuro KRINTECH - 1.39

 

Inkubator dysponuje następującymi rodzajami powierzchni:

1. w budynku położonym w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6c

 1. powierzchnia produkcyjna i usługowa,
 2. powierzchnia magazynowa,
 3. wspólnie dostępne pomieszczenia socjalne i sanitarne,
 4. możliwość wykorzystania nieruchomości gruntowej przy obiekcie inkubatora,
 5. powierzchnia parkingowa.

Parter budynku

Piętro budynku

 

 

 

Obecnie w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym prowadzi działalność 18 podmiotów gospodarczych:

 1. DOMEL s.c. - nadzór i kontrola jakości dla produkcja i ostrzenie frezów monolitycznych VHM 
 2. DOMEL Biuro Handlowe - produkcja i ostrzenie frezów monolitycznych VHM z pełna certyfikacją wyrobów
 3. NGS Oil & Gas - produkcja elementów stalowych dla potrzeb górnictwa naftowego
 4. AVIMOT Sp. z o.o. - technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji
 5. AMESO - dystrybucja oraz produkcja wysoce wyspecjalizowanych smarów przemysłowych
 6. VENTORI - obróbka mechaniczna elementów metalowych.
 7. GENERGY Sp. z o.o. - produkcja konstrukcji metalowych
 8. 3STU - producent odzieży sportowej
 9. MATEUSZ BOBULA - organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 10. DRAGMAprodukcja napojów kraftowych
 11. STADVERT - reklama internetowa, e-commerce, doradztwo marketingowe
 12. FORGA - montaż i sprzedaż żaluzji, rolet, plis, moskitier itp.
 13. FITOMEDICA -  Podkarpackie Centrum Fitoterapii i Naturoterapii 
 14. KAMIL EK - produkcja noży kuchennych i akcesoriów 
 15. HUBERT MIKUŚ - MARKETING NOWEJ FIRMY - agencja reklamowa
 16. DORADO s.c. - produkcja przynęt wędkarskich 
 17. BIAŁA FARBA - usługi budowlane 
 18. jafd YAROSLAV FEDEVYCH - usługi tworzenia oprogramowania komputerowego i aplikacji.
 19. MULTIXO - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Przedsiębiorcy którzy po okresie inkubacji opuścili Inkubator:

 1. F.D.S. "MAKSS"
 2. Radio-Tech
 3. InterActive - Agencja Komunikacji Marketingowej
 4. "OBIEKTYW" - Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej
 5. Auto Moto Klub Krośnieński
 6. F.H.P. "POLWEX"
 7. P.H.U. "KAM - PIO"
 8. TIGER-MET s.c.
 9. Podkarpacka Izba Gospodarcza
 10. TIGER-MET Sp.J.
 11. WIETPOL Sp. z o.o.
 12. Peszke Aero Technologies
 13. Flypolska Sp. z o.o.
 14. P.H.U. INWENTECH
 15. LEMON SHARK
 16. ZAKŁAD METALOWY
 17. Stowarzyszenie B-4
 18. WGW - Podkarpacie sp. z o.o.
 19. REEDO
 20. E-LEMENT
 21. AVIA SERVICE
 22. JARECKI METAL
 23. PRZYCHODNIA ONLINE Sp. z o.o. 
 24. WIETPOL AEROSPACE Sp. z o.o Sp.K.
 25. LOVEC-RAPY
 26. DROG-BUD
 27. INSTALTECH 
 28. GENERGY Sp. z o.o. S.K.A.
 29. PERFECTCHROM
 30. UKSOFT
 31. PESZKE s.c.
 32. G&J Sp. z o.o.
 33. BIURO USŁUG FINANSOWYCH
 34. FOBO 
 35. IT-KROS 
 36. DORADZTWO PRAWNO - ADMINISTRACYJNE "BONA FIDES"
 37. PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
 38. PENTAGON
 39. FIBER-PLAST 
 40. GIERLICKI 
 41. KATARD Sp. J.
 42. QUALITECH Sp. z o.o. 
 43. LOFTEM
 44. PRACOWNIA STOLARSKA 
 45. ECOMASTER Sp. z o.o. 
 46. STOLARECZKA
 47. HMB SOLUTIONS
 48. WENCU 
 49. DIGIMAN
 50. BLUEBERRY GROUP 
 51. USŁUGI TAPICERSKIE
 52. QBK PROJEKT

 

 

 

 

Osoby chcące utworzyć przedsiębiorstwo w Inkubatorze muszą wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Zarząd, przedsiębiorca może zostać zakwalifikowany do wejścia do Inkubatora.

Przy podjęciu decyzji o przyjęciu przedsiębiorcy do Inkubatora stosowane będą następujące kryteria:

 • realność realizacji przedsięwzięcia,
 • kwalifikacje właściciela i personelu,
 • warunki oraz wyposażenie techniczne prowadzonego lub planowanego przedsięwzięcia,
 • konkurencyjność oferowanych towarów lub usług,
 • możliwość wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • możliwości techniczne i organizacyjne Inkubatora,
 • niezbędność oferowanych usług lub działań dla wspierania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu,
 • generowanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym,
 • absorpcja osób bezrobotnych,
 • tworzenie łańcucha kooperacyjnego z innymi przedsiębiorcami.

Decyzję o przyjęciu Wnioskodawcy do Inkubatora podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Preferowani są przedsiębiorcy:

 1. rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż  2 lata,
 2. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne lub będący przedsiębiorstwem innowacyjnym w rozumieniu art. 2 ust. 80 Rozporządzenia nr 651/2014
 3. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 ust. 49 Rozporządzenia nr 651/2014
 4. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ust. 51 Rozporządzenia nr 651/2014.

 Inni przedsiębiorcy mogą zostać przyjęci do Inkubatora pod warunkiem braku chętnych spełniających warunki opisane w § 14 ust. 1. i posiadania przez Inkubator wolnych powierzchni.

Stawka czynszu w tym przypadku musi być wyższa od opłat płaconych przez Beneficjenta w ostatnim roku inkubacji o minimum 10 %.

 

Inkubator będzie dążył do zapewnienia efektywnej pomocy dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stwarzając dogodne możliwości dla ich działania na wynajętej powierzchni poprzez:

 • udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeb przedsiębiorców i aktualnych możliwości Inkubatora,
 • udostępnienie możliwości podłączenia telefonu, faksu, dostępu do Internetu,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostaw wody, do celów socjalnych i przemysłowych,
 • usługi ksero,
 • odbieranie i wysyłanie korespondencji,
 • łączenie i przekazywanie rozmów telefonicznych,
 • możliwość korzystania z kontaktów i ofert gospodarczych będących w posiadaniu Inkubatora i Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
 • komputerowe opracowywanie tekstów,
 • komputerowe opracowywanie ofert ulotek i materiałów reklamowych,
 • prawo do posługiwania się adresem Inkubatora,
 • wspólną promocję i reklamę, w tym wspólną prezentację przedsiębiorców na targach,
 • tworzenie serwisów internetowych,
 • usługi konsultacyjno – doradcze i informacyjne,
 • usługi finansowo – księgowe, w tym także doradztwo,
 • doradztwo prawne,
 • inne usługi, w zależności od aktualnych potrzeb,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub pożyczki z dostępnych funduszy.

Inkubator może w miarę możliwości i zgłaszanych przez Beneficjentów potrzeb, poszerzać lub redukować zakres świadczonych usług.

Niektóre z wymienionych usług mogą być świadczone także przez przedsiębiorstwa i instytucje współpracujące z Inkubatorem, zarówno dla podmiotów i osób działających w Inkubatorze, jak i poza nim.

 

 

 

Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

38-400 Krosno

ul. Żwirki i Wigury 6 C

tel/fax: +48 13 436 21 06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KRS

NIP

REGON

 

 

W chwili obecnej Krośnieński Inkubator Technologiczni "KRINTECH" Sp. z o.o. posiada wolną powierzchnie do wynajęcia nr 1.34 o powierzchni 29,17 m2.

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące zapraszamy do Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno.

 

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Spółka, której firma brzmi Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 359/2005 18 stycznia 2005 roku przez Gminę Krosno i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. W dniu 8 lutego 2005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000228204. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 262 500 zł. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Pomieszczenia produkcyjne, usługowe i magazynowe.

Za wynajmowaną powierzchnię produkcyjną, usługową i magazynową w budynku Inkubatora przy ul. Żwirki i Wigury 6c, Beneficjenci płacą czynsz według aktualnej stawki bazowej, według następujących zasad:

 • w pierwszym półroczu pierwszego roku działalności – 25 % stawki bazowej czynszu,
 • w drugim półroczu pierwszego roku działalności – 50 % stawki bazowej czynszu,
 • w drugim roku działalności –70 % stawki bazowej czynszu,
 • w trzecim roku działalności – 80 % stawki bazowej czynszu,
 • w czwartym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu,
 • w piątym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu.

Od dnia 1 marca 2020 r. stawka bazowa czynszu dla pomieszczeń produkcyjnych, usługowych i magazynowych wynosi 11,50 zł/m2.

 

Za wynajmowaną powierzchnię nieruchomości gruntowej przy obiekcie Inkubatora Beneficjenci płacą czynsz w wysokości ustalonej w drodze negocjacji, jednakże nie niższej niż określona w uchwale Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno, jak za grunty wynajmowane lub wydzierżawione na cele przemysłowe.

 

Design by: www.diablodesign.eu