Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.KRINTECH.PL

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-05-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu; artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Jagieła, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 621 06 .
Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)
Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania.
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno; ul. Żwirki i Wigury 6c
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 13 43 621 06
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna.


Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie, budynek przy ulicy Żwirki i Wigury 6c

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla klientów Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego dostępne są dwa wejścia od strony parkingu. Wejścia znajdują się na poziomie 0 (brak schodów).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajduje się Biuro Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, toaleta, natryski, pomieszczenie socjalne oraz lokale do wynajęcia. Na piętro prowadzi klatka schodowa gdzie znajdują się toalety, natryski, pomieszczenie socjalne oraz lokale do wynajęcia. Klatka schodowa nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma tablic informacyjnych o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego ‘KRINTECH” Sp. z o.o. w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego ‘KRINTECH” Sp. z o.o. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym ‘KRINTECH” Sp. z o.o. Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu